ศาลแรงงานกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานกลาง The Central Labour Court

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารงานบุคคลอย่างมืออาชีพในยุค 4.0

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารงานบุคคลอย่างมืออาชีพในยุค 4.0


เอกสารแนบ