ศาลแรงงานกลาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานกลาง The Central Labour Court

ศาลแรงงานกลางโดยนายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ อธิบดี ผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลแรงงานกลาง หลักสูตร เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบราชการไทย ๔.๐

ศาลแรงงานกลางโดยนายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ อธิบดี ผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลแรงงานกลาง หลักสูตร  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจระบบราชการไทย ๔.๐


เอกสารแนบ