หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแรงงานกลาง
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ประวัติความเป็นมา 
ข้าราชการตุลาการ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้พิพากษาสมทบ  
ค้นหาข้อมูลคดี 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  
เอกสารสำคัญในการติดต่อ  
แบบฟอร์มศาล  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ติดต่อศาลแรงงานกลาง  
ผู้ดูแลระบบ 


ผู้มาติดต่อศาลแรงงานกลาง จะสะดวก รวดเร็ว เมื่อเตรียมรายละเอียดและเอกสาร ดังนี้ 

1. ชื่อ - นามสกุล และที่อยู่ของผู้ที่จะฟ้อง กรณีเป็นนิติบุคคลควรมีหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์

2. วัน เดือน ปี ที่ถูกจ้างเข้าทำงาน ตำแหน่งหน้าที่ ค่าจ้างอัตราสุดท้าย วัน เดือน ปี ที่ถูกเลิกจ้าง หรือลูกจ้างลาออก วัน เดือน ปี ที่มีการทำละเมิด และความประสงค์ของท่านที่ต้องการให้ศาลบังคับให้

3. เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาจ้าง หนังสือเลิกจ้าง ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน คำสั่งของพนักงานเงินทดแทน พนักงานตรวจแรงงาน หรือคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

4. กรณีเป็นจำเลย ควรทราบข้อเท็จจริงในเรื่องที่ถูกฟ้อง และจะต่อสู้คดีว่าอย่างไร

5. หากผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์ต้องมีหนังสือให้ความยินยอมของบิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรม

6. การขอรับเงินจากศาลต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงด้วย

7. หากไม่สามารถมาติดต่อศาลด้วยตนเองได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ใดผู้หนึ่งมาศาลแทน
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1